cattery Ravottersgaarde Abessijnen sinds 1975

E-MAIL sturen

Catteryvignet-geel1

<-- terug

 

verder -->

Dekvoorwaarden
- laatste aanpassing:  Januari 2019 -

Bij het afgeven van een dekking hanteer ik de onderstaande voorwaarden. Er kunnen in een voorkomend geval echter nog aanvullende voorwaarden worden gesteld bij een dekking (bijvoorbeeld tbv andere rassen, gezondheidsredenen, het gebruik van een bepaalde kater, enzovoort).

Overeenkomst voor een dekking

   

  • De eigenaar of eigenares van de poes verklaart zich door het bij mijn kater brengen van de poes met de hier aangeboden regeling akkoord.
  • Indien door mij een dekking wordt aangeboden gebeurt dit onder de voorwaarden die daartoe door onze fokvereniging (de NRKV) eventueel daartoe zijn gesteld en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de hieronder door ons gestelde voorwaarden.
  • Ik ben ten allen tijde gerechtigd een dekking door een van mijn katers zonder verdere opgaaf van redenen te weigeren.
  • Een dekking wordt slechts afgegeven aan een volwassen poes waarbij een eventueel eerder nest minimaal n jaar oud is en die beschikt over de volgende testen:
    • (vereist) FELV ('Feline Leukemia Virus'), test uitslag: negatief
    • (vereist) FIV ('Feline Immunodeficiency Virus'), test uitslag: negatief
    • (vereist) 'Patella Luxatie' test door dierenarts test uitslag: vrij als het dier tenminster 1 jaar oud is.
    • (vereist) Bloedgroep  DNA test middels een daarvoor uitgerust laboratorium, test uitslag: N/N of N/b
    • (vereist) PK-def DNA test bij gespecialiseerd laboratorium, test uitslag: N/N of N/pkdef
    • (vereist) PRA (rdac) DNA test bij gespecialiseerd laboratorium, test uitslag: N/N of N/pra
    • (liefst ook) PRA ('Progressive Retina Atrophie') onderzoek door gekwalificeerde oogspecialist, test uitslag: (voorlopig) vrij
  • Ten aanzien van de testen op FELV en FIV gelden tevens nog de volgende voorwaarden:
    • De test is niet ouder is dan 3 maanden, tenzij de poes regelmatig buiten loopt. In dat geval mag de test niet ouder zijn dan 1 maand en vragen we de garantie dat de poes na het testen binnen is gehouden.
    • De test is afgenomen n de laatste dekking door een andere kater dan onze kater.
    • De test is afgenomen na het laatste nest van de te dekken poes.
    • Bij een snaptest dient het 'batchnummer' bij de testuitslag te zijn vermeld!!
    • Indien men geen snaptest gebruikt dient de test te zijn uitgevoerd door een van de bekende laboratoria (bijvoorbeeld de RUU of het EVL).
  • Ik vraag dus gn FIPV test daar hiervoor helaas nog steeds geen betrouwbare test bestaat.
  • De poes dient over geldige entingen te beschikken tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal 1 maand oud en maximaal twee jaar oud bij enting met levend virus.
  • Entingen tegen Chlamydia of Leucose zie ik liever helemaal niet maar als de poes zo'n enting toch heeft dient deze minimaal 3 maanden oud te zijn!
  • Poezen met een enting tegen FIPV zijn in het geheel niet welkom!
  • Het entboekje heb ik graag bij ons tijdens de dekperiode voor het geval dat we onverhoopt de dierenarts moeten raadplegen ten aanzien van het dier.
  • Bij het brengen van de poes dienen de nagels van de voorpoten afgepunt te zijn om verwondingen bij de dekking te voorkomen.
  • De poes dient in goede conditie en gezond te zijn, ontdaan van vlooien en andere parasieten als oormijt, schimmel en dergelijke. Indien deze worden aangetroffen behoud ik mij het recht voor het dier te weigeren dan wel direct van de kater te scheiden en te laten ophalen. Het dekgeld is in dat laatste geval onverkort verschuldigd!
  • Indien Uw poes of mijn kater enigszins gewond raakt bij de dekking is dat een normaal risico dat door de eigenaar van het betreffende dier wordt gedragen. De kosten komen voor rekening van de betreffende eigenaar.
  • Indien nalatigheid blijkt ten aanzien van de bovenstaande punten dan zijn alle kosten van zowel poes als kater voor rekening van de eigenaar van de poes! Bij dergelijke nalatigheid van mijn zijde zijn die kosten vanzelfsprekend voor mijn rekening.
  • Bij geschillen inzake de bovenstaande punten is een verklaring van dierenartspraktijk Stedebroec gevestigd te Grootebroek bindend.
  • Het afgesproken dekgeld dient uiterlijk bij het afhalen van de poes contant te worden voldaan.
  • Bij de prijs van de dekking is de volledige verzorging van de poes inbegrepen tijdens de dekperiode, neemt U dus alstublieft gn voedsel, snoep of iets dergelijks mee. Laat U wl als het even kan de eigen reismand bij de poes achter, zowel om wat eigens bij zich te hebben alsook om haar -in het geval dat nodig is- in ieder geval in een ‘eigen’ mand bij de kater weg te halen.
  • Bij de prijs van de dekking zijn tevens inbegrepen eventuele herdekkingen welke door mij worden toegezegd
  • Bij toegezegde herdekkingen geldt altijd dat:
    • De melding dat de poes niet zwanger blijkt te zijn uiterlijk in de negende week na de laatste dekdatum (zie afgegeven dekbewijs) bij mij binnen is!
    • Als de poes schijnzwanger blijkt te zijn dan vraag ik een verklaring van Uw dierenarts dienaangaande. De melding dient in dat geval uiterlijk binnen elf weken na de laatste dekdatum (zie afgegeven dekbewijs) bij mij binnen te zijn.
    • Indien een poes meerdere keren niet opneemt terwijl de kater bewezen heeft levende nakomelingen te hebben verwekt kan een herdekking tenslotte worden afgewezen.
    • Een klein nest (n of twee kittens) is in principe geen reden voor een herdekking!
    • Als een dekking eenmaal is afgegeven bestaat er in principe geen recht meer op restitutie ven het dekgeld!
  • Bij het naar de kater brengen van de poes dienen de originele testuitslagen te worden overlegd en een kopie daarvan te worden afgegeven.
  • Voor ik een dekking toezeg dient mij eerst een kopie van de stamboom toegezonden te worden, voor zover deze mij niet eerder ter beschikking is gesteld. Dit om te kunnen vaststellen f ik een dekking wil afgeven aan de betreffende poes.

Bovenstaande overeenkomst lijkt misschien zwaar, maar is voor het grootste gedeelte niets anders dan het op papier vastleggen van een vrij algemeen gebruikelijke gang van zaken bij het ter dekking brengen van een poes. Het stellen van deze voorwaarden daarbij alsook het strikt nakomen daarvan is de enige manier om ook uw Abypoes bij een eventuele dekking een zo hoog mogelijke veiligheid te bieden.
In ons land houden de meeste SomAby-fokkers (en overigens ook veruit de meeste fokkers van andere rassen) zich aan dit soort regels en het is dan ook goed te weten dat, mede hierdoor, bepaalde besmettelijke ziekten onder de raskatten tot de helft minder voorkomen dan onder de buitenkatten.
Voor verdere vragen, opmerkingen en zo voort bent U vanzelfsprekend van harte welkom. Ik wil U graag advies geven voor zover dat binnen mijn vermogen ligt.