cattery Ravottersgaarde Abessijnen sinds 1975

E-MAIL sturen

Catteryvignet-geel1

<-- terug

 

verder -->

Verkoopovereenkomst
- laatste aanpassing januari 2019 -

Bij de verkoop van een kitten zijn er een aantal zaken waarvoor het goed is die op papier te zetten en tweezijdig te ondertekenen zoals de naam, het geslacht, de prijs en zo voort. De standaardovereenkomst waarin deze voorwaarden zijn opgenomen vindt u hieronder:

Overeenkomst bij de verkoop van:  (moeder)'s (kitten) van de Ravottersgaarde

Roepnaam:
Kleur:
Geslacht:
Geboortedatum:
Stamboek (indien al bekend):
Chipnummer (indien al bekend):
Aankoopbedrag:
Handgeld:
Te betalen bij overdracht:
Datum overeenkomst:
Fokker:
Toekomstige eigenaar:

roepnaam
kleur
geslacht
dd maand jjjj
NRKV ..-....
nr
€ 00,00
€ 00,00
€ 00,00
dd maand jjjj
Ria Konink
naam

  * De verkoop van dit kitten vindt plaats onder de hierna genoemde voorwaarden en de eventueel door de fokvereniging gestelde voorwaarden, voor zover die voorwaarden niet met het onderstaande in strijd zijn.

  * de kittens worden op de leeftijd van 12 weken ingent tegen katten- en niesziekte en krijgen dan ook hun chip. Voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan worden ze minimaal 2x ontwormd en ze worden geleverd met stamboom en eigendomsbewijs.
  Het advies is om de enting tegen kattenziekte te herhalen bij de nieuwe eigenaar, ongeveer 3 weken na de eerste enting.

  * Het kitten wordt eigendom van de koper nadat alle betalingen aan de verkoper zijn voldaan.

  * Mocht het kitten zich niet aan de omgeving aanpassen dan wordt het kitten f tegen de verkoopprijs teruggenomen f er wordt een ander kitten voor in de plaats gesteld, f (een deel van) het aankoopbedrag wordt gereserveerd voor een kitten uit een later nest. Een redelijke termijn van aanpassing is n drie weken, daarna mag worden aangenomen dat eventuele aanpassingsproblemen verleden tijd zijn.

  * De fokker verklaart hierbij dit kitten naar beste weten in goede gezondheid af te geven.

  * De koper verklaart hierbij zijn dier niet vrij buiten te laten lopen. Uiteraard kan dat wel in een goed kattenbestendig afgeschermde tuin, een goede buitenren of ander goed afgeschermde omgeving. De straat of ander openbaar terrein is echter absoluut een slechte zaak zowel tav gevaarlijk verkeer, agressieve dieren als ook allerlei besmettingsmogelijkheden. Let op! Wanneer het dier toch vrij buiten komt wordt alle schade die mogelijk daardoor ontstaat uitgesloten van de in deze overeenkomst genoemde vergoedingsregelingen en vervallen alle afspraken vanuit de fokker!.

   * Mochten er ziekteverschijnselen optreden waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze in aanleg reeds voor de overdracht aanwezig waren, dan wordt hiervoor een regeling getroffen, zie de betreffende onderstaande regeling.

  * Voor gevolgen van een genetische afwijking neem ik alln de verantwoording als vastgesteld kan worden:

  - dat ik als fokker minimaal 14 dagen vr de dekking van de moederpoes bekend mag worden verondersteld met het voorkomen daarvan binnen ons ras.

  - Dat er voor die afwijking een relevante (en redelijkerwijs uitvoerbare) test of bij gebrek daaraan een relevant medisch onderzoek bestaat dat door mij achterwege werd gelaten. Let op! In sommige gevallen kan uit gezonde ouders en groot-ouders toch een genetische afwijking tevoorschijn komen in die gevallen dat er geen DNA test mogelijk is.

  - Ik doe mijn best een zo gezond mogelijk dier af te leveren. Mijn dieren worden getest op Patella Luxatie (PL), Progressieve.Retina Atrofie (PRA) en Pyruvaat Kynase deficintie (PKdef), de afwijkingen welke momenteel onder het ras bekend zijn. Bij mijn fokdieren wordt tevens de bloedgroep bepaald. Mocht PRA, PL of PK-def later bij dit dier toch worden vastge-steld dan geldt de onderstaande regeling.

  * Mocht het kitten onverhoopt komen te overlijden dan wordt, als aangenomen moet worden dat de directe aanleiding tot het overlijden reeds in de cattery aanwezig was, dan geldt de onderstaande regeling.

  * In geval van ziekte, genetische afwijking of overlijden als boven bedoeld dient er een verklaring daaromtrent overlegd te wor-den van een door de fokker (eventueel in overleg met de koper) aan te wijzen dierenarts, zo nodig begeleid door eventuele testuitslagen. Voor andere schade dan direct tav dit kitten wordt (tenzij in geval van grove nalatigheid van de zijde van de fokker) geen aansprakelijkheid aanvaard. In gezamenlijk overleg wordt hetzij het dier tegen de betaalde prijs teruggenomen, hetzij (bij overlijden bijvoorbeeld) een ander dier ter beschikking gesteld.

  * Het handgeld wordt bij afzeggen van de verkoop of bij teruggave van het kitten vanwege een andere oorzaak dan hierboven-genoemd in principe niet terugbetaald.

  * Mocht er sprake zijn van een eventueel herplaatsen van het dier, dan stelt de fokker het zeer op prijs de gegevens van de     nieuwe eigenaar te krijgen. Zo nodig (en indien mogelijk) wordt hulp en / of bemiddeling verleend bij het zoeken naar een nieuw tehuis voor het dier.

  * Mocht dit dier eventueel een tentoonstelling bezoeken dan verneem ik als fokker graag de behaalde resultaten. Ook foto's van mijn Aby's zijn altijd welkom!

  * Bij het eventueel fokken met dit dier (mits niet verkocht met een fokverbod) bestaat altijd de mogelijkheid tot het geven van een fokadvies, of het natrekken van de stambo(o)m(en) daartoe.

  Eventuele aanvullingen en/of opmerkingen, zijn niet/wel gemaakt (zie ommezijde).

Verkoper:
naam, adres en handtekening

Verkoper:
naam, adres en handtekening

-tot zover de standaardovereenkomst-

Bovenstaande overeenkomst wordt aan de koper in tweevoud voorgelegd en deze krijgt na ondertekening daarvan door de beide partijen vanzelfsprekend een exemplaar mee naar huis. In een enkel uitzonderlijk geval zal er een extra voorwaarde bijkomen. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van een uitgestelde eerste keuze of als er iets aan een kitten mankeert of bijvoorbeeld als er van een fokverbod sprake is.
Dat laatste komt echter vrijwel nooit voor daar ik er zelf normaal gesproken van uit gaan dat je bij de aflevering van een kitten dat kitten onvoorwaardelijk in eigendom geeft aan de nieuwe eigenaar. Slechts als er sprake is van inspraak van derden of er gezondheidsredenen zijn ten aanzien van het kitten zal ik mij mengen in het eventueel later fokken met het betreffende dier.
Voor verdere vragen, opmerkingen en zo voort bent U vanzelfsprekend van harte welkom. Ik wil U graag advies geven voor zover dat binnen mijn vermogen ligt.